Hope House - Kakinada

 


B. Devi

B. Rani

Bujamma

Chitti Kasulu

D. Annapwina

Devi

D. Divya

D. Koupavathi

D. Rani

Devi

G. Gangi Lakshmi

G. Ratnam

G. Sri Laxmi

G. Uma

Jyothi

K. Durga

K. Paomeela

K. Rama Devi

K. Sandhya

Lakshmi

Manga Devi

Naga Laxmi

Narimani

P. Devi

P. Hepsibarani
 
P. Kalyani

P. Lova Kumari

P. Prasanna

P. Rama

Papa Ratnam.Ch

R. Jyothsna

S. Satyaveni

Sravanthi

V. Ganga Bhavani

V. Prameela

V. Supriya